پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اهم فعاليت هاي دفتر

اخبار
news categories 
اخذ گزارش بیمه تکمیلی گزارش قرارداد بیمه تكمیلی  new
news code : 112352  |  event date : 7/13/2019 10:4:51  |  item visited : 9
تقاضای تکمیل جدول پیوست تا تاریخ 27 تیرماه جاری
بیمه تکمیلی سال 1398 قرارداد های بیمه تكمیلی سال 1398 
news code : 110079  |  event date : 6/15/2019 14:20:57  |  item visited : 55
برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری دوره آموزش كاربری سامانه منازل سازمانی 
news code : 109785  |  event date : 6/8/2019 16:18:52  |  item visited : 64
برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری سامانه منازل سازمانی
Page1of41234.Next.go

5.3.12.0
V5.3.12.0