پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پروژه ملی تحقیق وتوسعه بوقلمون ایران

براساس تصمیمات متخذه مقررگردیداز محل فروش بخشی از ایستگاه تحقیقات بناب (40هکتار)، جهت تقویت زیرساختهای مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی هزینه گردد. عملیات اجرایی برنامه تقویت وتوسعه زیرساخت شامل:1- تجهیز آزمایشگاهها 2- تجهیز ونوسازی زیرساخت های ایستگاه های تحقیقاتی(تعمیرات ساختمان وماشین آلات) 3- تجهیز وتکمیل گلخانه های نیمه تمام 4- تعمیرات ساختمانی آزمایشگاه ها وابنیه مرکز 5- نوسازی وایجاد سیستم آبیاری تحت فشار انجام گردید.

همچنین مقرراست با همکاری موسسه تحقیقات علوم دامی کشور پروژه ملی تحقیق و توسعه بوقلمون ایرانشامل:

 ساختمان خوراک دان(400مترمربع) سالن جوجه کشی(350 مترمربع)،پرورش بوقلمون مولد(1782مترمربع) وپرورش جوجه بوقلمون (1300 مترمربع) درایستگاه تحقیقات بناب اجرا گردد.

عملیات اجرایی ساختمان خوراک دان از اسفند ماه 95 شروع و تا مردادماه96 به پایان رسیده است.

پس از درج آگهی مناقصه پروژه سالن پرورش بوقلمون مولد درتاریخ96/8/13 روزنامه همشهری، تعداد 10 پیمانکاردر مناقصه شرکت نموده و درتاریخ96/9/5 پاکات مناقصه بازگشایی وپس از ارزیابی اسناد و مدارک پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه توسط کمیته فنی وبازرگانی، شرکت آذرماحال با 22/11 درصد مینوس و با مبلغ 13،302،652،062 ریال برنده مناقصه گردید . در تاریخ96/9/27 با پیمانکار قرارداد منعقد و تحویل زمین محل اجرای پروژه در تاریخ96/10/2 انجام گردید. تجهیز کارگاه وعملیات اجرایی درتاریخ 96/10/5 توسط پیمانکار شروع گردید

 همچنین مراحل تهیه نقشه های اجرایی وتهیه اسناد مناقصه جهت  سالن جوجه کشی و سالن پرورش جوجه بوقلمون توسط موسسه تحقیقات علوم دامی کشور درحال پیگیری می باشد.

مجری پروژه:آقای دکتر منیری فر(رئیس مرکز)

مدیراجرایی پروژه: آقای مهندس فانی(کارشناس مرکز)

مدیرپروژه:آقای مهندس رجبی(کارشناس دفتر خدمات فنی وپشتیبانی)

ناظر پروژه: آقای دکتر لطف الهیان(کارشناس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور)

ناظر عالیه پروژه: دفتر خدمات فنی وپشتیبانی  سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی -موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

عملیات انجام شده در پروژه سالن پرورش بوقلمون مولد:

1-     خاکبرداری فونداسیون  100 درصد

2-    سنگ چینی وبتن مگر فونداسیون  100 درصد

3-     آرماتوربندی ونصب بولت ها  100 درصد

4-    قالب بندی فونداسیون  100 درصد

5-    بتن ریزی فونداسیون  100 درصد

6-     شفته ریزی کف سالن  100 درصد

7-     ساخت اسکلت سوله وحمل به پروژه  95 درصد

8-     خرید ساندویج پانل های دیوار وحمل به پروژه حدود 1500 مترمربع

9- مخلوط ريزي كف سالن 100 در صد 

10- شروع نصب اسكلت سوله از تاريخ 97/3/2 

 

پروژه ملي تحقيق و توسعه بوقلمون ایران شامل چهار سالن به شرح زیر می باشد:
1- سالن خوراك دان 

تصاویر

2 - سالن پرورش بوقلمون 


  تصاوير سالن پرورش بوقلمون مولد

    گزارش تصويري اجراي آسفالت محوطه ستاد سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (از محل اسناد خزانه اسلامي)


     فايل تصويري مربوط به تقويت و توسعه زير ساخت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی را از لينك زير دريافت نمائيد.


      فايل تصويري مربوط به تقويت و توسعه زير ساخت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مركز تحقيقات كردستان ( تبديل به احسن زمين مركز آموزش) را از لينك زير دريافت نمائيد.


       فايل تصويري مربوط به تقویت زیر ساخت مرکز تحقیقات و آموزش کشا ورزی و منابع طبیعی كرمانشاه (تبدیل به احسن آپارتمان سر پل ذهاب)  را از لينك زير دريافت نمائيد.


       فايل تصويري مربوط به تقویت زیر ساخت مرکز تحقیقات و آموزش کشا ورزی و منابع طبیعی اصفهان (تبدیل به احسن زمین سپاهان شهر)  را از لينك زير دريافت نمائيد.


        5.3.12.0
        V5.3.12.0